Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Speerpunten D66

Inleiding

Ten behoeve van de coalitievorming na de val van het college wordt door iedere partij een lijstje aangeleverd met de tien belangrijkste punten voor de onderhandelingen. Hieronder het stuk van D66.

Algemeen
Het verkiezingsprogramma “Durf D66” uit 2014 en het coalitieakkoord “Samen vooruit!” eveneens uit 2014 zijn voor D66 Eersel leidend wat betreft de inhoud. Het verkiezingsprogramma vormt voor D66 nog steeds de basis voor de komende twee jaar. Het coalitieakkoord beschrijft in concretere vormen wat we samen met de voormalige coalitiepartijen wilden bereiken en hoe dit tot stand moest komen. Wat D66 betreft was en is dit een goed coalitieakkoord wat als uitgangspunt kan dienen bij verdere besprekingen over de nieuw te vormen coalitie.

Naast het coalitieakkoord is er ook een bestuursakkoord gesloten. Ook dit bestuursakkoord is voor D66 Eersel leidend wat betreft de manier waarop we samen willen werken. De samenwerking en Ja, mits cultuur heeft D66 de afgelopen 2 jaar als zeer prettig en constructief ervaren. We kunnen alleen maar hopen dat er opnieuw een dergelijke samenwerking tot stand gebracht kan worden waarin stabiliteit en integriteit opnieuw de pijlers vormen.

Verder gaan wij uit van de vijf richtingwijzers van D66. Deze vijf richtingwijzers vormen de basis van het gedachtegoed van D66. Bij het aandragen van oplossingen proberen wij altijd in lijn met deze richtingwijzers te denken en te handelen:

 1. Vertrouw op de eigen kracht van mensen
 2. Denk en handel internationaal/interlokaal
 3. Beloon prestatie en deel welvaart
 4. Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving
 5. Koester grondrechten en gedeelde waarden

Specifiek
Uit de hier boven genoemde programma’s en akkoorden wil de D66 fractie graag nog de volgende aspecten in het bijzonder uitlichten. Omdat deze speerpunten in de carnavalsperiode zijn opgesteld zijn overigens geen 10, maar uiteraard 11 speerpunten geworden.

 1. Voorbeeldfunctie duurzaamheid. De gemeente heeft een voorbeeldfunctie op het gebied van duurzaamheid. Onder andere middels het doorvoeren van maatregelen als gevolg van het EPA-U onderzoek. De opbrengst gaat daarbij over meer dan financiën alleen, het gaat juist ook over maatschappelijke opbrengsten en effecten.
 2. Doorzetten op de ingeslagen wat betreft vluchtelingenproblematiek. De door het voormalige college gehanteerde aanpak wat betreft de vluchtelingenproblematiek dient te worden gehandhaafd en doorgezet. De problematiek is niet van vandaag op morgen weg en daarom moet ook de gemeente Eersel haar verantwoordelijk blijven pakken.
 3. Gevolgen van uitvoering motie bestemming Breemakkerweg in kaart brengen. Op 26 januari heeft D66 tegen de motie gestemd. Ongeacht welke coalitie er nu uit rolt, stellen we voor om een externe partij de juridische-, ruimtelijke- en handhaving gevolgen van het uitvoeren van de motie in kaart te laten brengen. Op basis van de resultaten kan er vervolgens door de nieuwe coalitie op basis van een breder kader in de vorm van algemeen beleid een beslissing genomen worden over het bestemmingsplan.
 4. Doorpakken en vol inzetten op de Kempencommissie. Wat betreft D66 Eersel is het experiment met de Kempencommissie tot nu toe een groot succes. We willen een college en raad die zich blijft inzetten voor meer en betere samenwerking. De onderwerpen die op het bordje van de gemeente komen, zorgen eerder voor benodigde schaalvergroting dan schaalverkleining.
 5. Blijven inzetten op digitale vernieuwingen. D66 Eersel maakt zich sterk voor digitale vernieuwingen. De nieuwe website, de digitale begroting en het digitale burgerpanel zijn slechts kleine concrete voorbeelden van hoe wij de gemeente Eersel zien in haar nieuwe verbindende rol in de ontstane netwerksamenleving. Wat D66 Eersel komt er een portefeuillehouder informatisering in het college.
 6. Volharden in de aanpak rondom Eindhoven Airport. In de afgelopen 2 jaar zijn duidelijke stappen gezet naar een balans tussen de leefbaarheid van onze inwoners en de groei van het vliegveld. Wat D66 betreft blijven we waken voor deze balans, blijven we de noodzaak tot transparantie over het proces benadrukken en blijven we aandacht vragen inzetten op aanvliegroute 1B en het te onderzoeken alternatieve (deels) over België.
 7. Open discussie over maatschappelijke- en sportaccommodaties. De D66 fractie wil een open discussie kunnen voeren over de rol van maatschappelijke- en sportaccommodaties. Uiteraard is het wenselijk dat je zoveel mogelijk faciliteiten op peil houdt, maar niet tegen elke prijs. Met name op het gebied van sportparken en de rol van dorpshuizen vs. culturele centra willen we coalitiepartners die verder durven denken dat het kost wat kost in stand houden van alle voorzieningen. Bovendien is er nog een taakstelling van €112.000 te halen, ingeboekt door het vorige college waar D66 geen deel van uit maakte.
 8. Focus op decentralisaties houden. Ondanks dat we de decentralisaties in Eersel onder leiding van het voormalige college keurig onder controle hebben, blijft er genoeg te verbeteren over. Het is de komende jaren zaak focus te blijven houden en specifieke aandacht te hebben voor evaluatie, zowel de harde als de zachte kant.
 9. Vrijetijdseconomie is een pijler van de Eerselse economie. De vrijetijdseconomie is voor D66 Eersel erg belangrijk en een van de pijlers van de Eerselse economie. Daar waar nodig moeten we extra gas durven geven om de doelen uit het uitvoeringsprogramma te behalen. Zo nodig moeten we de ambities (naar boven) durven bijstellen.
 10. Evenwicht in het buitengebied. D66 streeft naar een duurzaam evenwicht in het buitengebied tussen ecologie, economie en leefbaarheid. Dit evenwicht is niet in heel onze gemeente aanwezig. Bij de discussie over het buitengebied zoeken wij partners die ook op zoek zijn naar dit evenwicht en maatregelen durven te treffen. Ook als dit het aanscherpen van richtlijnen en verordeningen betreft.
 11. Programma 11 verder invulling geven. Nee, ook met carnaval is 11 geen grap of het gekke getal. Het gaat over programma 11. Op 3 november heeft D66 een aangenomen motie ingediend die het college opdraagt te komen met concrete voorstellen om invulling te geven aan vernieuwen, innoveren en een andere manier van werken en inkomstenbronnen aanboren. Ook hierbij gaat het niet alleen om financieel gewin, maar ook om de maatschappelijke opbrengsten en effecten en de relatie tot ondernemers en ZZP’ers in de regio.
Gepubliceerd op 10-02-2016 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018